Komunikat z dn. 12 lipca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. („Spółka”) z siedzibą we Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 27 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335 działając na podstawie art. 399 § 1, 402 ¹ 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu zwołuje na dzień 7 sierpnia 2015r. na godzinę 9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotra Góreckiego przy ul. Mostowej 1 w Bydgoszczy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki: