Z ostatniej chwili:

Działalność

Działalność/rynek

Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie po dwóch latach obowiązywania strategii do roku 2020 opublikowanej w 2015r. postanowił ją zaktualizować. Pierwotnie strategia Emitenta opierała się na byciu domem inwestycyjnym, działającym na rynku funduszy private equity i venture capital. Emitent w ramach prowadzonej działalności nabywał udziały i akcje w kolejnych podmiotach, które uzupełniały się w prowadzonej działalności w wyniku czego powstała grupa kapitałowa, w skład której wchodzą spółki wzajemnie się uzupełniające w prowadzonej działalności. W związku ze stworzeniem grupy kapitałowej, w której działalność poszczególnych spółek wpływa na podniesienie wartości pozostałych spółek Emitent podjął decyzję, że nie będzie kontynuował działalności na zasadzie funduszu venture capital/ private equity (czyli nie będzie dążył do sprzedaży poszczególnych aktywów przy osiągnieciu satysfakcjonującej stopy zwrotu) i postanowił zmienić strategię działalności na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach powstałej grupy kapitałowej, a posiadane aktywa w postaci udziałów i akcji traktować jako inwestycje długoterminowe.

Emitent w ramach grupy kapitałowej będzie koncentrował się na prowadzeniu działalności w zakresie produkcji związanej z elektroniką m.in. dla branży oświetleniowej, o przeznaczeniu energetycznym, w tym OZE i medycznym( Govena Lighting S.A. ), dystrybucją tychże produktów m.in. przez podmiot zależny Emarket sp. z o.o., opracowaniem urządzeń związanych z telemedycyną ( Insalgo Aidlab S.A.), które mają być docelowo produkowane przez Govena Lighting S.A. i dystrybuowane przez e-commerce. Spółka powiązana z Emitentem poprzez podmiot zależny Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o. tj. Villa Park Investment S.A. będącą właścicielem nieruchomości, w której znajdują się m.in. zakłady Govena Lighting S. A. i magazyny spółki Emarket sp. z o.o., będzie prowadziła działalność grupy kapitałowej w zakresie nieruchomości. Emitent zamierza również poprzez spółkę EFE Romania S.A. produkować urządzenia elektroniczne dron. Emitent poprzez spółkę zależną Discovery sp. z.o.o. zajmować się będzie wydobyciem bursztynu. Jest to wyrazem dywersyfikacji działalność prowadzonej przez grupę kapitałową emitenta. Sprzedaż będzie odbywała się przez spółkę Emarket sp. z o.o. W ramach dystrybucji i sprzedaży grupa kapitałowa będzie wykorzystywać zasoby spółki Internet Works sp. z o.o. w zakresie baz danych. Grupa kapitałowa poprzez spółkę zależną Rewelia sp. z o.o. będzie prowadziła projekty informatyczne i zapewniała obsługę softwerową dla produktów elektronicznych.

Emitent nie wyklucza w przyszłości angażowania się w ciekawe projekty niezwiązane z aktualnie prowadzoną działalnością, jeśli pozwolą one na osiągnięcie oczekiwanych przychodów i rentowności oraz będą się wpisywały w dywersyfikację prowadzonej działalności. Jednym z warunków wejścia w nowy kierunek działalności będzie osiągnięcie efektu synergii z podmiotami będącymi już w grupie kapitałowej.

Powyższa strategia koncentruje się na wprowadzaniu nowych innowacyjnych produktów, co jest spójne z zapisami statutu Spółki, którego § 1 punkt 4 mówi, iż celem statutowym Spółki jest między innymi wspieranie i rozwój przedsiębiorczości i nauki, w tym sektora B+R oraz działalność inkubatorów przedsiębiorczości. Emitent nawiązuje kontakty z uczelniami wyższymi i naukowcami działającymi na takich uczelniach jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Politechnika Gdańska i centrami badawczymi, które wspomogą działalność nowych spółek, wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, we wprowadzaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań biznesowych zwiększających ich konkurencyjność i poprawiających osiągane przez nie wyniki finansowe. Wyrazem tego są podpisane porozumienia o współpracy z uczelniami. Emitent wspólnie z CTT UMK sp. z o.o. jest udziałowcem Funduszu Innowacji Copernicus sp. z o.o., który ma być ogniwem łączącym świat nauki i biznesu. Myślą przewodnią Emitenta jest wykorzystanie zwłaszcza polskiej myśli naukowej i technologicznej, jej implementacja na rynku polskim i globalnym. Emitent uważa, iż obecnie jest doskonały czas na rozwój polskich innowacji, także dzięki dotacjom unijnym przeznaczonym na tego typu projekty. Grupa kapitałowa Emitenta działa na rynku polskim, rynku unijnym jak i zagranicznym. Szczególnie ważna jest dla Emitenta współpraca z Chinami i partnerami chińskimi. Stworzona grup kapitałowa oraz nowa strategia powinna przynieść wzrost przychodów i zysków. Emitent ma stać się spółką dywidendową.