Komunikat z dn. 05 czerwca 2014 roku

Zarząd spółki Europejski Fundusz Energii S.A., w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy tej spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką World Medical Services Sp. z o.o. Połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki World Medical Services Sp. z o.o. na spółkę Europejski Fundusz Energii S.A. Począwszy od dnia 21 maja 2014 roku, aż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, akcjonariusze Europejskiego Funduszu Energii SA mogą się zapoznawać z dokumentami wymienionymi w art.505 §1 pkt 1-3 k.s.h., w siedzibie Europejskiego Funduszu Energii SA przy ulicy Gdańskiej 27 w Bydgoszczy. Plan połączenia jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Europejskiego Funduszu Energii SA (www.efesa.pl) i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Plan połączenia został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 45 (4424), z dnia 6 marca 2014 r., pod pozycją 2669